Plans d’actuació

Pla actuació 2021

L’Assemblea General ha d’aprovar un Pla d’actuació, que en aquest moment inicial pren la forma de proposta estratègica o full de ruta per la elaboració d’un Pla més complert una vegada l’Associació estigui constituïda. Es defineixen quatre grans estratègies o objectius per l’any 2021:

 

 • Naixement. Durant el primer any bona part dels esforços s’han de dedicar a organitzar el funcionament i governança de l’Associació dotant-la dels mitjans necessaris i realitzant totes aquelles actuacions per la posada en funcionament de la nova personalitat jurídica. D’igual manera és del tot prioritari avançar amb pas ferm en tres direccions més.

 

 • Consolidació del grup motor i del model de governança. S’han de consolidar les voluntats i les iniciatives dels municipis i entitats fundadors de l’Amep, procurant que el treball en equip s’intensifiqui tant des de l’àmbit més polític com des de l’àmbit tècnic.

 

 • Incorporació de més municipis i entitats. Caldrà treballar en la incorporació de més municipis i entitats en aquest projecte, per guanyar capacitat de treball, per incorporar més diversitat i una major representació del territori i de la ciutadania del país.

 

 • Difusió de l’Amep i dels seus objectius. És prioritari també donar a conèixer l’Associació a tots els nivells, a la ciutadania, a l’empresa, als agents socials i econòmics, a les administracions, i començar a generar debat públic al voltant de la transició energètica, i en particular de la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució d’electricitat.

Pla actuació 2022

La capacitat d’actuació de l’Amep durant l’any 2021, de constitució de l’associació, ha quedat condicionada i limitada pel procés de registre i legalització. En conseqüència, no s’ha assolit una part dels objectius del Pla d’actuació de l’any 2021, que hauran de ser incorporats en la proposta de Pla pel 2022 que haurà de ser aprovat per l’Assemblea general del darrer trimestre. Es proposen les següents línies estratègiques i mesures:

 

 • Creixement. Després d’iniciar el camí, s’aposta enguany per mantenir i reforçar la difusió i ampliació de la base de l’associació per situar-se a la primera línia del municipalisme i així guanyar reconeixement, recursos, influència i capacitat d’actuació.

 

 • Consolidació del grup motor i del model de governança. D’una banda, passa per completar la dotació de mitjans necessaris propis i externs per l’administració de l’Amep, i de l’altra, per consolidar les voluntats i les iniciatives dels municipis i entitats fundadors. 

 

 • Difusió de l’Amep i dels seus objectius. Tot i els esforços realitzats durant el primer any, continua sent una prioritat el donar a conèixer l’associació a tots els nivells. 

 

 • Activitats, estudis i projectes. Finalment, també és una prioritat organitzar els recursos necessaris per poder donar recolzament als associats en particular però en general al nom local, en totes aquelles qüestions que els afecten vinculades amb els objectius de l’Amep.
Pla actuació 2023

El treball previ de construcció de l’engranatge de l’Amep al llarg del 2022, que ha inclòs la contractació d’una persona per fer la coordinació de l’associació i de diversos suports externs per la gestió dona més capacitat d’actuació a l’Amep, ha de permetre que en l’any 2023 es desenvolupin més accions i més intensament, algunes recurrents i altres de noves, per l’assoliment dels objectius. 

L’Amep ha de créixer i esdevenir el referent del món local en la reivindicació de la transició energètica justa, democràtica i sostenible, guanyant credibilitat, reconeixement i capacitat d’influència, demostrant que és una eina útil pels seus associats, i en general, per la resta de municipis i entitats. Ha de ser l’interlocutor amb les administracions competents en matèria d’energia, i ha de generar debat entre la ciutadania.

El Pla d’actualització pel 2023 s’estructura en 5 línies estratègiques que es desenvolupen amb objectius i accions.

 

 • Línia estratègica 1: Gestió. L’Amep disposa d’una organització i gestió que li permet un funcionament adequat. No obstant això, es planteja la necessitat com a objectiu pel 2023 de completar alguns aspectes del sistema de gestió i millorar-ne d’altres.

 

 • Línia estratègica 2: Governança. Completar el model de governança amb la constitució de la Comissió assessora. També és necessari reforçar els vincles institucionals de l’Amep i crear-ne de nous.

 

 • Línia estratègica 3: Comunicació. Durant l’any 2022 s’ha redactat un pla de comunicació, s’han contractat els serveis de suport i s’ha posat en funcionament el web i la presència a les xarxes socials. L’objectiu pel 2023 és utilitzar intensament aquestes eines i de forma eficaç, incorporant els canvis i les millores que siguin oportunes, per donar a conèixer l’associació a tots els nivells.

 

 • Línia estratègica 4: Creixement. El creixement del 2022 ha estat un degoteig constant de nous municipis i s’ha de reconèixer l’esforç realitzat en l’acompanyament en els procediments d’adhesió. Pel 2023 es planteja com a objectiu un creixement més intens i més focalitzat.

 

 • Línia estratègica 5: Projectes. És prioritari i raó de ser de l’Amep crear i difondre coneixement sobre el context, la raó i els avantatges de la xarxa de titularitat pública, i alhora, és important poder donar suport als associats en particular, però en general al món local, en totes aquelles qüestions que els afecten vinculades a la transició energètica.