Organització

El funcionament de l’associació, sempre respectant l’ordenament jurídic vigent, queda determinat pels següents instruments:

Òrgans de govern

 

Assemblea general

L’Assemblea general està constituïda per la totalitat dels membres de l’Amep i és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Amep, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels altres òrgans de govern.

Comissió executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que regeix, administra i representa l’Amep, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea com a òrgan suprem. Els seus membres són escollits per l’Assemblea.

 Comissió assessora

La Comissió Assessora és l’òrgan de debat i orientació dels debats estratègics de l’Amep, i podrà realitzar aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com definir el contingut de les jornades i cursos que endegui l’Amep.

Membres de l’Amep

Som una associació transversal tant per la naturalesa dels seus membres, com per la seva distribució territorial dins de Catalunya, pel nombre d’habitants i pel color polític, en l’aposta per a una transició energètica des d’un model de titularitat pública de l’energia.

Plans d’actuació

Els plans d’actuació s’aproven anualment per l’Assemblea General i defineixen el full de ruta a seguir en el transcurs de l’any vigent. Així, recullen els objectius i les estratègies i les accions que es duran a terme per assolir-los. De cadascun dels plans des de la constitució de l’Amep, podeu consultar-ne una versió resumida i el document sencer als següents enllaços.

Pressupost i quotes ordinàries

Els recursos econòmics de l’Amep provenen bàsicament de les quotes anuals ordinàries, que s’aproven anualment per part de l’Assemblea general. Per aquest any 2023 la quota és l’equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La quota per les entitats és de 150 euros.

Actes de l’Assemblea General

Ordinàries

Extraordinàries

Convocatòries vigents