Òrgans de govern

Assemblea general

L’Assemblea general està constituïda per la totalitat dels membres de l’Amep i és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Amep, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels altres òrgans de govern.

Comissió executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que regeix, administra i representa l’Amep, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea com a òrgan suprem. Els seus membres són escollits per l’Assemblea.

 Comissió assessora

La Comissió Assessora és l’òrgan de debat i orientació dels debats estratègics de l’Amep, i podrà realitzar aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com definir el contingut de les jornades i cursos que endegui l’Amep.