Política Xarxes Socials

Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública


Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia e Drets Digitals, Reglament Europeo 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública informa als Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública

Raval de Montserrat, 14   08221  Terrassa  Barcelona

www.amep.cat

amep@amep.cat


L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública, ha de tenir en compte els següents matisos:

• Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

• Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.

• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

• Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

. Dret a la Limitació: L’interessat pot sol·licitar l’exercici del seu dret a limitar el tractament de les seves dades en els casos en què:

 • L’Interessat impugni l’exactitud de les dades.
 • Quan les dades recollides no es necessitin per als fins del tractament però si siguin necessaris per al reconeixement, exercici o defensa d’un procediment judicial.
 • Quan l’Interessat s’oposi a el tractament mentre es verifica si prevalen els motius legítims del responsable del Tractament als de l’Interessat.

. Dret a la Portabilitat:  El Interessat té dret a rebre les seves dades personals, per part del Responsable de Tractament a què prèviament li hagi fet lliurament dels mateixos, en un format estructurat, d’ús habitual i de lectura mecànica, amb l’objectiu de transmetre’ls a un altre Responsable, sense que ho impedeixi el responsable de Tractament a què li hagués facilitat les dades prèviament. Al seu torn, l’interessat en l’exercici del seu dret a la portabilitat, pot sol·licitar que les seves dades es transmetin directament de Responsable a Responsable.

. Dret a la Supressió i a l’Oblit: El Interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan:

 • Aquests no siguin necessaris per al fi pel qual van ser recollides
 • Hi hagi retirat el consentiment i no hi hagi fonament jurídic que indiqui el contrari.
 • S’hagi exercit el seu dret d’oposició a el tractament de les seves dades i no prevalguin motius legítims per a aquest tractament.
 • Les dades siguin tractades de manera lícita o hagin de suprimir-se per una obligació jurídica a la qual estigui subjecte el Responsable de Tractament.
 • Les dades s’hagin obtingut mitjançant una relació amb l’oferta de serveis de la Societat de la Informació.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 1. Presentació d’un escrit dirigit a Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública, a l’adreça Raval de Montserrat, 14, 08221, Terrassa, Barcelona o bé per correu electrònic a amep@amep.cat.
 2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual l’ha de trametre.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del signatari
 3. Documents acreditatius de la petició que es formula.

4. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Utilització del perfil


Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions 

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.


Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran enregistrades a cap fitxer per part de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública però sí romandran a la Xarxa Social.


Concursos i promocions

Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Associació de Municipis i Entitats per l´Energia Pública que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/