Quota econòmica

Les quotes ordinàries s’aproven anualment per part de l’assemblea general. Per aquest any 2022-23 la quota és l’equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La quota per les entitats és de 150 euros.